Aurum Easy - sopimusehdot

Oy Aurum Contactor Ltd sekä toimeksiantaja sopivat tällä sopimuksella toimeksiantajan kotimaisiin velallisiin kohdistuvien riidattomien saatavien laskutuksesta ja/tai perinnästä.

Sopimus on voimassa toimeksiantajan kanssa toistaiseksi. Palvelun hinnan määrittelee kulloinkin voimassaoleva hinnasto.

Toimeksiantaja vastaa velallisen yhteystietojen ja saatavan oikeellisuudesta sekä siitä, että saatava ei ole vanhentunut. Oy Aurum Contactor Ltd:lla on oikeus periä toimeksiantajalta toimeksiantajan antamista virheellisistä tiedoista aiheutuvat postitus- ja muut kulut sekä kaiken virheellisistä tiedoista Aurumille aiheutuneen vahingon.

Jos toimeksiantajalla on useampi perintäkelpoinen saatava samalta velalliselta, voidaan niitä koskevat toimeksiannot jättää yhdellä lomakkeella, jolloin kaikki saatavat yhdistetään samalle laskulle. Tällöin viivästyskorko lasketaan viimeisimmän eräpäivän mukaan perittävien laskujen yhteissummalle. Jos kunkin saatavan perintä annetaan toimeksi eri toimeksiannoilla, Oy Aurum Contactor Ltd lähettää jokaisesta saatavasta erillisen laskun mahdollisine perintä- ja korkokuluineen edellyttäen, että perintälain säännökset velkojen perinnän yhdistämisestä eivät muuta edellytä.

Oy Aurum Contactor Ltd aloittaa perinnän kahden seuraavan arkipäivän sisällä toimeksiannon vastaanottamisesta. Toimeksiantaja vastaa velallisten yhteydenottoihin, kun on kyse alkuperäisestä laskusta. Oy Aurum Contactor Ltd tilittää kustakin toimeksiannosta kertyneet varat viipymättä toimeksiantajalle.

Toimeksiantajan tulee viipymättä ilmoittaa Oy Aurum Contactor Ltd:lle mikäli velallinen maksaa saatavan suoraan toimeksiantajalle tai kiistää saatavan perusteen tai määrän. Mikäli velallinen perinnän aikana kiistää saatavan, on Oy Aurum Contactor Ltd:lla oikeus lopettaa perintä ja veloittaa toimeksiantajalta palveluhinnaston mukainen korvaus toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneista kuluista.

Oy Aurum Contactor Ltd:lla on oikeus ilman toimeksiantajan erillistä suostumusta sopia velallisen kanssa maksusuunnitelmasta, mikäli Oy Aurum Contactor Ltd pitää maksusuunnitelman laatimista perinnän onnistumisen ja siten toimeksiantajan edun kannalta perusteltuna.

Oy Aurum Contactor Ltd ei hoida riitautettujen saatavien perintää, mikäli siitä ei erikseen toimeksiantajan kanssa sovita.

Oy Aurum Contactor Ltd ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Oy Aurum Contactor Ltd:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaistoimenpide tai Oy Aurum Contactor Ltd:sta riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä viestinnässä tai Oy Aurum Contactor Ltd:n toimintaan vaikuttava työtaistelutoimi.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Oy Aurum Contactor Ltd:lla on oikeus muuttaa ehtoja sopimuksen voimassa olessa.

Oy Aurum Contactor Ltd noudattaa voimassa olevaa perintälakia ja kaikessa toiminnassaan hyvää perintätapaa.